واترجت آلومینیوم

واترجت آلومینیوم

واترجت آلومینیوم یعنی چه؟

سیستم واترجت شامل پمپ تیغه و لوله می باشد.

سیستم کنترل:شامل نرم افزاری برای برنامه ریزی کامپیوتری می شودوکارکردموتوررانشان می دهدوهمچنین سرعت ان رابررسی می کند.. برش الومینیوم باواترجت ازبهترین گزینه هامی باشد.تواناترین دستگاه جهت برش ورق های الومینیومی واترجت می باشد.معمولا واترجت هاتوانایی برش ورق های الومینیومی از5میلیمترتا120وحتی بیشتر(بسته به کورس نازل)رادارند.درتصویرزیرپولکی های الومینیوم 2024به ضخامت55میلیمترراکه باواترجت برش خورده اندمشاهده می کنیدواترجت برروی الومینیوم نسبت به برش فلزات دیگر بسیارارزان ترمی باشد.

واترجت یکی ازجدیدترین دستگاه های صنعتی باقابلیت برش است که به وسیله ان طیف بسیارگسترده ای ازموادبافشاربسیارزیادآب یامخلوطی ازآب وماده ساینده برش می یابداین وسیله باتوجه به این که دارای قابلیت تنظیم فشارمی باشدهرجسمی(باهرسختی)راکه درمحل نازل قراربگیردبرش می دهد.

واترجت آلومینیوم

کاغذ-الومینیم اهن تیتانیم وسایرفلزات گرانبها فوم-شیشه چوب-پی وی سی-لاستیک- پلاستیک-کامپوزیت وسرامیک بااستفاده ازاین وسیله بادقت برش زده می شوندبااین حال عمده کاربردبرش واترجت درماشین سازی می باشد.درواقع برای موادی که به دمای زیادحساس هستندازاین دستگاه استفاده می شودواترجت باسرعت ودقت وانعطاف بالا به یکی ازمحبوب ترین راه های برش درصنعت تبدیل شده است.

پروسه برش واترجت فرایندی سردمی باشدکه برای صنایع ماشین سازی-دارویی وهوافضاکه نسبت به برش گرم وحرارت اسیب پذیرمی باشندایده ال است هرمدل ازبرشکاری ازسوراخکاری سریع قطعات تافرایندهای ماشین سازی بااستفاده ازبرش واترجت امکان پذیراست.

برای برش فلزتیتانیوم والومینیوم پروسه برش واترجت دقیق ترین وباصرفه ترین پروسه برش می باشددرزمان برش هنگامی که ضخامت قطعه کارافزایش می یابدکنترل رفتارخروجی جت ساینده درمحلی که ازقطعه کارخارج می شودمشکل می شودوهرچه ضخامت قطعه کارافزایش یابدمیزان شیب دارشدن واحتمال لب پریدگی افزایش می یابد.واترجت ها ماشین های یکپارچه ای می باشندکه باعث صرفه جویی دراستفاده ازموادخام اولیه می گردند.می توانندبرش های عرضی بسیارکوچک ایجادنمایندیادرلرش های تودرتووپیچیده مورداستفاده قراربگیرند..

دقت واترجت آلومینیوم

دقت برش این دستگاه برابر1/0میلیمتراست.

همچنین عرض برش یاریزش کاریاخوراک دستگاه واترجت حدود1میلیمتراست.

درکل برش فلزات باواترجت برای قطعه مشکلی دراثرحرارت بوجود نمی اوردوبرای موادی که به حرارت حساس هستندویابسیارسخت می باشندمناسب می باشد.همچنین زاویه برش کمترازیک درجه بوده ودربسیاری ازمواقع می توان باکاهش سرعت عمل این زاویه راازیک درجه نیزکم ترکرد

کیفیت واترجت آلومینیوم

درواترجت آلومینیوم به دلیل حرکت سیال اب روی ماده هرچه سرعت بالاتربرودشیارهای ظریفی روی قطر لبه هاایجادمی شود.بنابراین کیفیت لبه ها دربرش واترجت رابطه ی مستقیمی باسرعت برش داردهرچه سرعت برش کمترشود کیفیت برش لبه ها بالاترمی رود ولبه هاصیقلی ترمی شوند..

طرز کار آن چگونه است؟

دستگاهی است که بااستفاده ازقدرت وفشاراب قطعات فلزی وغیرفلزی(عمدتافلزات وسنگ هارابرش می دهد) دراین دستگاه ازفشاراب توسط یک نازل باخروجی باریک برای برش استفاده می شود.معمولا ازموادساینده برای برش استفاده می شود.ازموادساینده می توان به اکسیدالومینیوم اشاره نمود.

ایجاد فشار

پمپ ابی که تافشار6480بارقدرت دارد.برای اینکه بهترمتوجه شویدیک کپسول اتش نشانی بین20تا80بارقدرت دارد.

تبدیل فشار به سرعت

ازطریق دهانه ای که باسنگ های قیمتی درست شده است اب بافشارزیادوبه اندازه یک موی باریک بیرون می اید که میتواند متریال های نرم رابرش دهد.

جت ساینده

یک جت گازخنثی که ازذرات ساینده بسیارریزتشکیل شده باسرعت بالا(معمولابین400-200متربرثانیه)به سطح قطعه کاربرخوردکرده وباعث برداشت ماده ماده ازطریق عملیات براده برداری فرسایشی می شود.این عمل فرسایشی برای بریدن-تمیزکردن-کنده کاری یاحکاکی-صیقلی کردن وپلیسه گیری به کارگرفته می شود.این روش برداشت ماده برروی موادسخت یاشکننده بسیارموثراست ولی برای موادنرم موثرنمی باشد.ازاین روش می توان جزئیات ریزوپیچیده رابرروی قطعات تردایجادکرد.

برش واترجت آلومینیوم بااب ساینده:ازاب ساینده برای برش موادسخت استفاده می شوند.برای نمونه ازموادسخت می توان به:فلزهای سخت-موادمعدنی-بتن-کامپوزیت و….اشاره کرد.دراین روش اب-هواوموادساینده(ذرات ریز)باهم مخلوط شده وازطریق لوله نازل بافشاربرروی جسم پاشیده می شود.این ترکیب قادربه برش باریزترین جزئیات برروی سخت ترین موادحتی شیشه ضدگلوله خواهدبود.

واترجت آلومینیوم چه مزایای دارد؟

 • واترجت توانایی برش هرماده ای باهرسختی رادارامی باشد.
 • مزیت اصلی برش واترجت توانایی برش موادبدون تغییردرساختارماده می باشدکه علت ان ماهیت سردبودن برش می باشددرواقع این عملیات برش بدون انکه تنش حرارتی به فلزواردشودپروسه برش صورت می گیردوبرخلاف برش گرم(پلاسما-لیزر-هواگاز)تغییرساختاری درفلز وسایرموادرخ نمی دهد.وهیچ تنشی به ماده واردنمی کند.
 • ازمزایای دیگرواترجت این است که بخاطر کم بودن خوراک برش(گپ برش درپروسه واترجت بنابه تنوع نازل دربازاراز0.2میلیمترتا1.3میلیمترمی باشد)بخصوص درفلزات گرانقیمت ماننداستیل ضدزنگ تیتانیوم ودیگرفلزات گرانبها دورریزموادوبه اصطلاح پرت شدن فلزبه حداقل می رسدکه منجربه صرفه جویی بسیاری می گردد.
 • مزیت دیگران توانایی برنامه ریزی وسرعت بالای عملیات برش می باشد.
 • احتیاجی به دوبارکنترل کردن خط برش نیست زیرابسیاردقیق است.
 • ماده خام راازبین نمی برد
 • دودوموادسمی تولیدنمی کند
 • به تیزکردن تیغه نیازی نیست
 • متریال موردنظر-بستگی به اینکه چه جنسی داشته باشد-می توان تا30 سانتی متری ضخامت ان رابرید.
 • به طبیعت اسیبی نمی زند
 • خطرهایی که روش های سنتی داشت رابه همراه ندارد
 • عدم سخت شدن لبه برش
 • هیچ ویاحداقل نیاز برای عملیات بازسازی
 • بعضی ازفرایندهای حرارتی سبب تاب برداشتن وسخت شدن سطح قطعه گشته ویااینکه موجب ساتع شدن گازهای خطرناک می شود
 • بسیارسریع ترازابزارهای برش معمولی می باشند.البته تکنیک های اتوماتیک سخت افزارهایی راپیشنهادمی کندکه سرعت برش رابرای طیف وسیعی ازفلزات محاسبه نماید.
 • برش بدون محدودیت تمام مواد
 • قدرت برش بالا
 • برش فولادتا150میلیمتروبرخی مواددیگرتا500میلیمتر
برش آلومینیوم با آب

در چه صنایعی کاربرد دارد؟

معرق سنگ

درحال حاضربرای تولیدمعرق سنگ ازدستگاه واترجت یاهمان جت ابی استفاده می شود.باوجوددستگاه سی ان سی واترجت قطعات به صورت دقیق وباکمترین درز بین قطعات مونتاز می شوندکه ازمزیت های ان نسبت به روش های سنتی است.

تولید قطعات صنعتی

به علت اینکه واترجت آلومینیوم برشکاری سرد می باشد وحرارت بر روی قطعات تاثیرنمی گذاردوسیستم مولکولی وسختی قطعه به علت نداشتن تنش حرارتی به صورت قبل ازبرش حفظ می شودبرای تولیدقطعات فولادی وهمچنین اکثرفلزات مانندالومینیوم-برنج استیل و…کاربرد داردوبرلیزر ارجحیت دارد.همچنین به علت قدرت بالای دستگاه واترجت نسبت به لیزر درتولیدورق های اهنی بالای ده میل موفق عمل کرده است.

کارگاه های ماشین کاری

جت های اب دربین تمامی ماشین ابزارها سودمندند ان چنان که به سرعت وسادگی ازایده به قطعه نهایی می رسیم.جت های اب همچنین می توانند باکمترین قیود وراه اندازی باانواع مختلفی ازموادکارکنند.

امور هنری

هنرمندان ازجت های اب به خاطر توانایی خلق شکل های پیچیده درموادی که رسوما کارباانها مشکل است استفاده می کنند همانندشیشه منقوش-سنگ مرمر.

هوا و فضا

شرکت هایی که برای صنایع هوایی قطعات تولیدمی کنند بیشترالومینیوم راماشین کاری می کنندکه توسط یک جت اب به سادگی ماشین کاری می گردد.

تولیدی و خط مونتاژ

واترجت هاهمچنین برای ساخت قطعاتی ازمحصولاتی که فروخته می شوندنیزبه کارمی روندبه علاوه قطعات موردنیازبرای ساخت ماشین الات .

خودرو سازی و حمل و نقل

نمونه سازی وتولیدقطعات اتومبیل هاوازابزارالاتی که برای ساخت اتومبیل ها بهره گرفته می شود.همچنین بسیاری ازقطعات اتومبیل های مسابقه توسط جت های اب تولیدمی گردد.

قیمت خدمات واترجت آلومینیوم

با توجه به نوسانات ارز و تورم خدمات واترجت آلومینیوم از قیمت مشخصی برخوردار نیستند و نمی توان نرخ معینی تعیین نمود. با کمی جستجو در اینترنت و گشت و گذار در وب سایت مجموعه برشکاری می توانید قیمت تقریبی این دستگاه ها را بدست بیاورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *